IKAR CZIKAR CZ

Pravidla

 

Na internetové stránky www.mamtalent.cz může přispět každý autor bez omezení věku, vlastním původním slovesným dílem (román, novela, povídka, sbírka básní, cestopis, sci-fi apod.) v českém nebo ve slovenském jazyce, dále jen „dílo“, pod podmínkou, že souhlasí s těmito pravidly:

 

 1. Stránky www.mamtalent.cz jsou ve vlastnictví Markéty Dočekalové, dále jen „vlastník“, která tyto stránky používá k provozování své literární agentury MÁM TALENT, s.r.o. a dále také k nabízení kurzů a školení z oblasti tvůrčího psaní, žurnalistiky a scenáristiky, eventuelně dle svého vlastního rozhodnutí také ještě k dalším reklamním a jiným aktivitám. Dále stránky slouží jako literární portál ke zveřejňování dosud nepublikovaných literární děl autorů a získávání zpětné vazby na jednotlivá literární díla.
   
 2. Autor zveřejněním každého svého textu na www.mamtalent.cz zároveň uzavírá s vlastníkem výhradní agenturní smlouvu o zastupování ve věci daného textu. Vlastník se tak stává literárním agentem autora ve věci daného textu, a to po celou dobu, po kterou bude daný text na portálu zveřejněn. Tento postup se vztahuje na každý text, který autor na portálu www.mamtalent.cz zveřejní. Další podrobnosti z tohoto vztahu vyplývající si můžete přečíst ZDE. Kdykoliv si také můžete vyžádat kompletní text agenturní smlouvy o zastupování na emailové adrese docekalova(zavináč)mamtalent.cz
   
 3. Každý autor je oprávněn zaregistrovat se na portál www.mamtalent.cz prostřednictvím registračního formuláře a vytvořit si touto registrací vlastního virtuálního uživatele. Registrace umožňuje využívání všech služeb bezplatně. Po přihlášení běží na pozadí časový limit 60 minut, který se vždy obnoví po jakémkoliv zásahu na stránce. Po jeho uplynutí (jestliže jste na stránce 60 minut nic neudělali) Vás systém automaticky odhlásí a chrání např. před zásahy jiných neautorizovaných osob. Do svého profilu se můžete opět přihlásit prostřednictvím svých přihlašovacích údajů.
   
 4. Autor nesmí na www.mamtalent.cz přihlásit dílo, které by porušovalo práva občanů a / nebo poškozovalo dobré jméno fyzických či právnických osob a / nebo obsahovalo nepravdivé a štvavé informace, vulgarizmy či ryze komerční informace a / nebo podněcovalo k násilí a nesnášenlivosti vůči jednotlivcům anebo skupinám lidí.
   
 5. Autor nese plnou odpovědnost za obsah svého díla po stránce věcné a právní. Bude-li toto dílo v rozporu se zákony České republiky, vlastník má právo vyloučit dílo z www.mamtalent.cz a podniknout příslušné kroky k jeho stažení.
   
 6. Autor se zavazuje dodržovat všeobecně platná ustanovení Autorského zákona České republiky, zejména pokud jde o autorství k dílu a ke všem jeho součástem. (Aby všem bylo toto ustanovení srozumitelné, tak to znamená, že není dovoleno publikovat na portálu díla, jejichž nejste autorem, a to se týká rovněž fotografií, obrázků, ilustrací, grafik a dalších děl. Není možné stáhnout si někde na internetu fotku nebo obrázek a zde ji použít. Nestačí ani uvést zdroj, museli byste mít svolení autora fotky, obrázku, ilustrace apod. Pokud toto ustanovení porušíte, ponesete za to v plném rozsahu právní následky.)
   
 7. Autor může své dílo zveřejnit pod pseudonymem. Vlastník se zavazuje, že na žádost autora uchová v tajnosti jeho pravé jméno.
   
 8. Autor musí dodržet podmínku, že na portálu www.mamtalent.cz zveřejňuje výhradně taková díla, která dosud nebyla nikým, ani samotným autorem, vydána, a to ani elektronicky ani klasickou papírovou cestou. Portál neslouží jako reklamní prostor pro autory, kteří si vydali své dílo sami a nadále již pro dílo nakladatele nehledají. Výjimku tvoří pouze ta díla, která si autor sám vydal v nízkém nákladu (stovky kusů) a nadále pro takové dílo hledá vydavatele. Pokud provozovatel portálu najde na portálu zveřejněná díla, která již byla někým vydána a zjistí, že autor o další vydání těchto děl zájem nemá, budou tato literární díla z portálu odstraněna. Zveřejnění takových děl se považuje za porušení pravidel portálu a může mít za následek zrušení virtuálního uživatele bez náhrady.
   
 9. Při vkládání fotografií (obrázků apod.) autor automaticky potvrzuje, že má právo je šířit nebo distribuovat a neporušují se tím všeobecné podmínky používání ani ustanovení Autorského zákona České republiky. Ve všech případech je autor povinen uvést původní zdroj odkud obrázek či video pochází a musí buď být sám autorem nebo musí mít svolení autora ke zveřejnění.
   
 10. Vlastník prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a schopností aby zajistil spolehlivost a bezpečnost stránky www.mamtalent.cz Vlastník nezaručuje stoprocentní funkčnost a bezchybnost portálu www.mamtalent.cz Autor i návštěvník souhlasí, že nemá nárok na úhradu jakékoliv škody spojené s používáním stránky www.mamtalent.cz
   
 11. Vlastník si vyhrazuje právo jakýchkoliv zásahů do systému, včetně změn těchto pravidel, bez nutnosti předcházejícího oznámení autorům a návštěvníkům.
   
 12. Pro založení profilu (virtuálního uživatele) nebo komentování děl je nutná emailová adresa. Jakým způsobem vlastník nakládá s osobními údaji, může si každý přečíst ZDE
   
 13. Vlastník má právo bez udání důvodu kdykoliv ukončit spolupráci s kterýmkoliv autorem a jeho profil (virtuálního uživatele) z portálu zcela odstranit. Vlastník není povinen o tomto kroku dopředu autora informovat, proto se doporučuje, aby každý autor měl své texty zálohované.
   
 14. Cílem portálu www.mamtalent.cz je vyhledávání talentovaných autorů a následné nabízení jejich textů k vydání (zrealizování vydání díla). Vlastník však nikomu negarantuje, že bude jeho text skutečně vydán a negarantuje ani žádnou časovou lhůtu, do kdy bude text autora posouzen (platí pouze pro autory, kteří neuhradili poplatek za vytvoření posudku na jejich dílo a čekají, až je někdo z agentury na portálu objeví). Vyhledávání textů probíhá nahodile a nikterak nesouvisí s datem zveřejnění textu na portálu.
   
 15. Každý autor, který považuje svůj text za hotový a připravený k nabízení, může přímo emailem rukopis nabídnout literární agentuře. NENÍ PŘITOM NUTNÉ MÍT NA PORTÁLU PROFIL A NABÍZENÝ RUKOPIS NEMUSÍ BÝT VŮBEC NA PORTÁLU ZVEŘEJNĚN. Prvním krokem je zaslání rukopisu na adresu: burdova(zavináč)mamtalent.cz. Pracovníci agentury ověří, kolik má rukopis ZNAKŮ VČETNĚ MEZER a pak vystaví autorovi fakturu za vypracování odborného posudku rukopisu dle platného CENÍKU. Pokud má agentura volné personální kapacity pro vypracování posudku, první pracovní den, po dni, kdy byl poplatek za posudek v plné výši připsán na účet agentury, začíná běžet lhůta 30 kalendářních dnů, do kdy je literární agentura povinna znovu autora kontaktovat a buď mu nabídnout smlouvu o agenturním zastupování, nebo předat redaktorský posudek na zaslaný rukopis. Do této třicetidenní lhůty se nezapočítávají oficiální státní svátky. Nemá-li agentura v okamžiku objednávky posudku volné personální kapacity pro jeho vypracování, informuje poveřený pracovník agentury autora, jaká bude předpokládaná čekací doba na "volného redaktora". V takovém případě začíná uvedená třicetidenní lhůta běžet až od okamžiku, kdy autor obdrží z agentury informaci, že byl jeho rukopis zadán redaktorovi k vypracování posudku. Platba za objednaný posudek musí i v tomto případě být provedena předem, jinak nemůže být autor se svým rukopisem zařazen "do fronty", respektive do čekací doby.
   
 16. Autor bere na vědomí, že výše uvedený posudek je zpracován redaktorem agentury dle jeho nejlepšího vědomí a odborných znalostí, s cílem autorovi pomoci odhalit a definovat nejzásadnější problémy posuzovaného rukopisu. I při této snaze však není možné se na 100% vyhnout jistému subjektivnímu pohledu a není možné garanovat, že jiný redaktor nebude mít na rukopis jiný názor. Tato skutečnost však není důvodem k reklamaci služby a k vracení poplatku za vypracování posudku. Stejně tak není důvodem ani fakt, že autor s obsahem posudku nesouhlasí a má na kvalitu svého rukopisu zcela jiný názor. Rozsah redakčního posudku je 1 až 2 strany. Uhrazením poplatku autor potvrzuje, že s tímto ustanovením souhlasí a bere ho na vědomí.
   
 17. Dále portál slouží k podpoře komunity začínajících autorů a k aktivitám s touto podporou spojeným.
   
 18. Autor se zavazuje ihned informovat vlastíka e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu docekalova(zavináč)mamtalent.cz, pokud by kdokoliv projevil zájem o šíření zveřejněného díla (jeho vydání apod.) Zájemci o dílo se autor zavazuje neprodleně sdělit, že ho v případě děl zveřejněných na tomto portálu zastupuje jeho literární agent a že pouze a jedině on je oprávněn jednat se zájemcem o případném šíření daného díla.
   
 19. Vlastník prochází texty zveřejněné na portálu, a pokud ho některý z textů zaujme, vstoupí s autorem v jednání. Pokud text potřebuje úpravy, nabídne vlastník autorovi placenou formu spolupráce, při které poskytne autorovi odborné vedení a autor ve spolupráci s vlastníkem upraví rukopis do finální podoby (nebo mu nabídne vhodnou formu doplnění znalostí, aby byl autor schopen text sám opravit, např. doporučí kurz apod.). Autor má samozřejmě právo se rozhodnout, jakým způsobem dosáhne požadovaných úprav na textu, zda pod nabízeným (zpoplatněným) odborným vedením, nebo jakkoliv jinak.
   
 20. Jakmile vlastník posoudí text jako připravený k nabízení vydavatelstvím, nabídne autorovi k podpisu smlouvu o agenturním zastupování. Tato smlouva se vždy vztahuje jen a pouze na vybraný text a podepisuje se na dobu 1 roku. Po tuto dobu je vybraný text výhradně zastupován pouze vlastníkem. Pokud bude autor sám text dál nabízet a najde si sám vydavatele (což je možné), smlouvu za autora i v tomto případě podepisuje vlastník a i pro tento případ platí závazek zastupování. Za zastupování autora náleží vlastníkovi agenturní provize ve výši 18% z autorova honoráře. Pokud si agentura najde text autora na portálu sama a sama autora osloví, autor žádné poplatky za udělání odborného posudku na dílo neplatí. Žádný odborný posudek v takovém případě však také neobdrží. 
   
 21. Odmítne-li autor podpis smlouvy o agenturním zastupování, bude daný text z portálu odstraněn. Takovýto text nesmí být znovu na portálu zveřejněn.
   
 22. Smlouva nabízená dle bodu 20 je jiná smlouva o agenturním zastupování, než smlouva, kterou každý autor podepisuje zveřejněním svých textů na tomto portálu (dle bodu 2). V prvním případě (dle bodu 2) slouží smlouva o agenturním zastupování k tomu, aby vlastník (literární agent) jednal v zájmu autora díla se zájemcem, který si sám autorův text na portálu vyhledá a projeví o něj zájem. Vlastník sám nikde autorovy texty aktivně nenabízí, pouze zastupuje autora pro výše specifikovaná jednání. V případě podpisu agenturní smlouvy o zastupování dle bodu 20, nabízí vlastník (literární agent) aktivně rukopis autora nakladatelstvím a snaží se zajistit pro autora nalezení nakladatele a vydání rukopisu za příznivých a pro autora výhodných podmínek.
   
 23. Po podpisu smlouvy o agenturním zastupování dle bodu 20, jedná vlastník za autora, nabízí vybraný rukopis vydavatelstvím (nakladatelstvím), domlouvá obchodní podmínky, včetně honoráře, podepisuje za autora smlouvu, hlídá, aby tato smlouva byla po všech stránkách v pořádku a pro autora výhodná apod. Autor tedy nemusí řešit žádné obchodní ani právní záležitosti, nemusí se orientovat v situaci na knižním trhu apod.
   
 24. Vlastník podepisuje smlouvu o agenturním zastupování zásadně jen na ty texty, o jejichž kvalitě je přesvědčen a u nichž věří v úspěšné nalezení vydavatele. Ne vždy musí toto přesvědčení souviset jen s literární kvalitou díla. Vlastník může mít i jiné důvody, proč v dílo nevěří a smlouvu o agenturním zastupování autorovi nenabídne (a nebo naopak). Rozhodnutí, které texty vlastník bude a které nebude zastupovat, je čistě jeho soukromým rozhodnutím a toto rozhodnutí nemusí komukoliv jakkoliv zdůvodňovat.
   
 25. Jakmile vlastník při procházení textů dojde u kteréhokoliv textu k závěru, že není vhodný k nabízení vydavatelstvím, oznámí toto neprodleně autorovi a následně jeho text z portálu odstraní.
   
 26. Každý autor, KTERÝ NEMÁ ZÁJEM O AGENTURNÍ ZASTUPOVÁNÍ, rovněž může literární agenturu MÁM TALENT požádat o redaktorský posudek svého díla. V takovém případě hradí poplatek za posudek určený pro zájemce BEZ ZASTUPOVÁNÍ, více viz CENÍK. Autor nemusí svůj text zveřejnit na portálu. 
   

 27. Jazykem portálu je český jazyk. Nicméně texty psané ve slovenském jazyce jsme od ledna 2015 začali také zastupovat a nabízet. Naše možnosti na slovenském trhu jsou však zatím omezené. Jsme však schopni nabídnout služby schopného překladatele ze slovenštiny do češtiny a pokud si autor zaplatí překlad svého rukopisu, můžeme rukopis nabízet na českém knižním trhu. Samozřejmě je možné nabízet na českém trhu i slovensky psané rukopisy, ale pro nakladatele tím roste finanční zatížení, protože musí nechat rukopis přeložit do češtiny aby ho mohl na českém trhu vydat. Proto je šance slovensky psaných rukopisů na českém knižním trhu poměrně malá.
   

 28. Autor i návštěvník berou na vědomí, že stránka www.mamtalent.cz jako celek i její jednotlivé části jsou chráněny autorskými právy, právy souvisejícími s autorskými právy, ochrannými známkami, jinými formami ochrany duševního vlastnictví, případně dalšími majetkovými právy jejich oprávněných nositelů.
   

 29. Přečtěte si zásady, jak literární agentura MÁM TALENT nakladá s vašimi osobními údaji, které jí svěříte. Informace najdete ZDE.
   


Tato pravidla i podmínky používání portálu byly dohodnuty na dobu neurčitou. Pro autora, návštěvníka i vlastníka jsou závazné od prvního přístupu na portál bez ohledu na jejich případnou budoucí změnu ze strany vlastníka.
 

  

 

Kodex diskutujícího


Přídáním komentáře se zavazujete dodržovat tento Kodex diskutujícího:

• komentář nesmí obsahovat prokazatelně protiprávní obsah (nesmí podněcovat násilí, nesnášenlivost vůči jednotlivcům nebo skupinám lidí…)

• komentář nesmí obsahovat ryze komerční informace, reklamní sdělení a odkazy (spam)

• komentář nesmí obsahovat vulgarizmy

Příspěvky nedpovídající kodexu mohou být vymazány.

 

 


Návštěvník

 

Autor

 

Náš tip

Čtivé, poutavé, zajímavé.
Doporučujeme i Vám!

 
 

Autoři

 

Hodnocení agentury

 

Mediální partneři projektu: