IKAR CZIKAR CZ

Nakládání s osobními údaji - poučení Celkový počet komentářů: 0
 

Zásady literární agentury MÁM TALENT, s.r.o. pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů

 

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů našich klientů a našich zaměstnanců a také externích spolupracovníků.

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta, zaměstnance nebo spolupracovníka literární agentury MÁM TALENT.

 

Jaké osobní údaje klienta shromažďujeme a zpracováváme?

 

Osobní údaje, které může literární agentura MÁM TALENT zpracovávat i bez souhlasu klienta, zaměstnance nebo spolupracovníka:

 

 • identifikační údaje pro účely podpisu smluv - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta, zaměstnance nebo spolupracovníka (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ.)
   
 • kontaktní údaje za účelem plnění služby / nákupu produktu a jeho doručení - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 
   
 • údaje o využívání služeb - údaje o sjednání a využívání služeb literární agentury MÁM TALENT (např. údaje o nabízených a posuzovaných rukopisech, e-mailová komunikace s klientem apod.).

 

Osobní údaje, které literární agentura MÁM TALENT zpracovává se souhlasem klienta jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může klient udělit literární agentuře MÁM TALENT.

 

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi literární agenturou MÁM TALENT a klientem, zaměstnancem nebo spolupracovníkem, je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Literární agentura ale nemůže uzavřít obchod, poskytnout službu, nebo zaměstnat zájemce o práci či zahájit externí spolupráci, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu, poskytnutí služby nebo zaměstnání zájemce o práci či uzavření dohody o spolupráci s externím spolupracovníkem.

Pokud se jedná typově o obchod nebo službu, kterou je možné poskytnout klientovi bez předchozího uzavření písemné smlouvy, vyžaduje literární agentura od klienta jen údaje zcela nezbytné pro realizaci obchodu nebo poskytnutí dané služby. Poskytnutí těchto údajů je rovněž zcela dobrovolné, ale jejich neposkytnutí může zabránit následné realizaci příslušného obchodu nebo služby.

 

Z jakých zdrojů literární agentura MÁM TALENT osobní údaje získává?

 

 • přímo od klienta, zaměstnance nebo spolupracovníka při jednání o uzavření pracovního poměru, dohody o spolupráci, obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;

 

 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);

 

 • případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient, zaměstnanec nebo spolupracovník svůj souhlas (např. z průzkumů a uživatelských testování).

 

K jakým účelům literární agentura MÁM TALENT osobní údaje využívá a zpracovává?

 

Bez souhlasu klienta, zaměstnance nebo spolupracovníka  (viz § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

 

 • pro účely související s realizovanými obchody a poskytovanými službami, dále pro účely prodeje licencí k autorským právům a agenturního zastupování na poli literatury anebo kultury obecně a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby a pro vývoj nových služeb;
   
 • pro plnění zákonných povinností zaměstnavatele;
   
 • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.

 

Se souhlasem klienta, zaměstnance nebo spolupracovníka:

 

 • pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).
   

Jakým způsobem literární agentura MÁM TALENT zajišťuje ochranu osobních údajů?

 

Osobní údaje jsou prostřednictvím pověřených zpracovatelů osobních údajů pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a literární agentura MÁM TALENT prostřednictvím těchto zpracovatelů disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Právní vztah mezi literární agenturou MÁM TALENT a pověřenými zpracovateli osobních údajů je smluvně ošetřen a zpracovatelé nesou plnou odpovědnost za veškeré bezpečnostní mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných osobních údajů.

 

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů, zaměstnanců a eventuálních externích spolupracovníků literární agentury MÁM TALENT přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu literární agentura MÁM TALENT osobní údaje poskytuje?

 

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností  - jde zejména o orgány státní správy a orgány dohledu apod.;
   
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro literární agenturu MÁM TALENT provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů); za zpracovatele vybírá literární agentura MÁM TALENT po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;
   
 • dceřiné společnosti MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o. (IČ: 05378176);
   
 • Škole tvůrčího psaní scenáristky Markéty Dočekalové (IČ: 64765822), která s literární agenturou těsně spolupracuje a poskytuje lektorské vedení při psaní knížek klientům agentury event. další lektorské služby;

 

 • se souhlasem klienta, zaměstnance nebo spolupracovníka nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

   

Jaký přístup má klient, zaměstnanec nebo spolupracovník agentury ke svým osobním údajům a jaká je povinnost literární agentury MÁM TALENT?

 

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi event. dalších osobách literární agentura MÁM TALENT zpracovává, si klient (nebo dotčené osoby) může/mohou vyžádat zasláním e-mailu do společnosti event. písemně klasickou poštou na adrese sídla společnosti. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví literární agentura MÁM TALENT bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi (nebo dotčeným osobám) e-mailem, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má literární agentura MÁM TALENT právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

Pokud klient (nebo dotčené osoby) zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany literární agentury nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kam se může klient (event.. dotčené osoby) obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

 

Podat žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích, uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 

e-mailem na adresu: ou@mamtalent.cz

 

písemně zasláním doporučeného dopisu na adresu:


MÁM TALENT, s.r.o.
Na Louži 947/1
101 00 Praha 10 - Vršovice

 

Jak literární agentura MÁM TALENT informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 

 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách literární agentury www.mamtalent.cz;

 

 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient (event. osoby dotčené) seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby;
   

Tato informace je poskytnuta na dálku prostřednictvím webového formuláře.

 Komentáře

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Autor

 

Náš tip

Čtivé, poutavé, zajímavé.
Doporučujeme i Vám!

 
 

Autoři

 

Hodnocení agentury

 

Mediální partneři projektu: