IKAR CZIKAR CZ

Černé zlato (Jiří Vodička)30.10.2018
 

0
 počet hodnocení: 0
přečtené 175, Komentáře 0

 

Černé zlato

Vzácný pane oslovil cizince měšťan sedící v čele stolu dle postavení rychtář,když ukojil vyhládlé útroby pečenou krmí a pozvedl holbu lahodného truňku aby připil společenstvu radních pánů sedících u stolu ke kterému byl přizván.Vážený pane opakovaně oslovil cizince rychtář já i zde přítomni páni konšelé jsme lačni tvojich insignií a jakýsi účel či poslání zavedlo tvé kročeje v tento bohem zapomenutý kraj.Vážený pane rychtáři a ctění páni konšelé,povstal cizinec a oslovil konšelstvo.Jsem magistr Kelly magnificence jeho císařské milosti a zde jest má insignie a cizinec si rozhalil splývavý plášť pod kterým se zablaskl zlatý řetěz na šíji cizince na kterém byla zavěšená zlatá insignie se znakem samotné císařské milosti.A zde jest samotný doprovodný glejt od samotné císařské milosti přikazující komukoliv a kdekoliv aby mne bylo nápomocno při plnění mého poslání jímž mne pověřila samotná císařská milost.Při těchto slovech, sáhl cizinec do torny avytáhl z ní složený císařský glejt který byl opatřen císařskou pečetí a rozložil jej před užaslé konšelstvo.V zácný pane je nám ctí vyhovět tvým žádostem a sloužit tvým přáním, uctivě se ukláněl rychtář, ale pověz nám v čem je tvé vědění a taje kterými ty vládneš? Mé vědění spočívá páni konšelé v umu rozprávět s hvězdami a podle jejich postavení určovat osudy lidské i pozemské.Dále se věnuji okultním vědám i hluboké alchymii, ale mé kročeje mne zavedli až v tento kraj v žádostivosti najit vzácný černý kámen ovládajíc červeného kohouta, a jiné taje které v mé žádostivosti hodlám proskoumat. Máme vzácný pane rozumět tomu, že se jedná o téhoš kohouta který v určitou dobu usedá na střechy našich obydlí a způsobuje nám velké hoře? Zeptal se jeden z přísedících konšelů.Tak jest páni konšelé, hodlám tento kámen podrobit mému zkoumání a zkrotit jeho ohnivou moc odpověděl magistr Kelly.A čehož žádáš od nás vzácný pane?Otázal se rychtář. S vděkem přijímám vaši nabídku radní pánové ale má žádost ku vám jest natolik možná k mému zkoumání jest mi potřeba kutací právo v místech které označím, dvou, pacholků a místo vhodné ke šmelcování, nejlépe  kováře.Dále mám žádostivost promluvit s mistrem hrnčířským a kamnářem či zhlédnout jejich kutiště kde dobívají hlínu.Zítra se ti dostane rozmluvy neboť já jsem hrnčíř, promluvil jeden z konšelů a též tě zavedu na mé kutiště kde dobívám hlínu. Ráno až zakokrhá kohout s rozbřeskem přijdu sem pro tebe vzácný pane.Vážení páni konšelé, magistr Kelly pozvedl holbu. Dovolte mi připít vám a zaplatit pro celé společenstvo poslední šláftruňk nežli se odebéřem na lože a ty šenkýři dolej nám holbice na dobré usínání.Vstávat lazaři, budil šenkýř pacholky určené k službě magistru Kellymu, kohout již dvakráte zakokrhal a vy tady nadále hnípete. Tady máte počinek lazaři.Šenkýř postavil na stůl konvici kozího mléka a ošatku s chlebem, když oba pacholci sešli z čeledníku a usedli ke stolu určeného pro čeládku. Magistr Kelly byl usazen u stolu hodného jeho postavení a vedl rozhovor s mistrem hrnčířským. Oba pacholci pojedli a spokojeně zasyceni tloukly špačky. Vstávat holoto, poručil jim Magistr Kelly jde se do roboty, a nemyslete si že vás budu živit zadarmo.Oba pacholci se s nechutí , zvedli a následovali magistra Kellyho s mistrem hrnčířským až na jeho kutiště.Dovolíš li aby jsme ponejprv zašli za mistrem kovářským do kvárny abych u něho zadal zhotoviti nástroje dle mého nákresu s kterrými pak budou pacholci lámati kámen dle  mého naučení.Pověz magistře zvídal cestou hrnčíř, co hodláš s čertovo kamenem činiti, na stavbu obydlí se nehodí neb se drolí  na povětří i slunci.Pohleď magistře zde jest tebou hledaný ďáblův kámen a ukázal magistru Kellymu na dno kutiště obrovské jámy na jejíž dně se leskl vyčuhující ze země obrovský černý kámen jako ďáblův pařát.Sem ke mě volal magistr spouštějící se po žebříku do jámy vidíc pacholky s vozíkem naloženým nástroji jež si poručil zhotovit dle nákresu magistr Kelly. Oba pacholci naházeli nástroje do jámy a spustili se po žebři za magistrem který jim ukázal jak užívati nástrojů aby lámali kámen dle požadované velikosti magistrem Kellym. Oba pacholci si lebedili v čeledníku na lavicích, neboť jejich nový pán jim poručil za dobře vykonanou práci každému po misce hrachu a notný kus uze ného masa a celou tuto krmi jim dal spláchnout po želdlíku piva.Ze slastného rozjímání je vyrušili kročeje a zavrzání pantů otevřivších se dveří do kterých vstoupil rychtář v doprovodu místního faráře a písaře.Usedni a piš poručil rychtář písaři, který rozsvítil dvě svíce k osvětleni škrábatice, z brašny vysypel psací náčiní, hotov sa ku psaní.Vše co zde zvíme a bude zaznamenáno na pergamen budiž utajeno s následkem použití mučidel což platí na vás oba pacholky, kterýž mne budete každý večer spravovati o celodení m konání dle poručenství magistra Kellyho.A tejďka jsem žádostiv co jste po celý den konali dle poručenství magistra Kellyho.Ale ponejprv se zodpovíte velebnému pánu z otázek které vám bude klásti.Po těchto slovech postavil farář na stůl krucifix a bibli s kropenkou na svěcenou vodu.Přísahejte oba na svátost zde na stole, že budete mluvit pouze po pravdě beze lží jináč se budete smažit v pekle.Po těchto slovech oba roztřesení pacholci políbili krucifikx a odpřísáhli poslušnost církvi.Povězte hříšníci, napřáhl farář krucifix k pacholkům a popošel k nim blíže.Zdali vás váš pán odměnil a požadoval od vás mlčenlivost o veškerém dění a kejklemi které bude prováděti s čertovo kamenem.Ano velebnosti náš pán nás odmě ni opravdu každému po grošíku,ale nepožadoval od nás jiných služeb nežli kámen lámat a jehož šmelcuňk na dvoře kovárny.Nepronášel jakás zaříkávadla a neprováděl jakés úkony za předmětů vám neznámých?A nevydával ten kámen jaké si podivné zvuky či záření či jevů které jste nikdá nespatřili?Nic takového se nedělo velebnosti pouze náš pán posazoval ve výhni ohnivého kohouta na různě veliké kusy čertova kamene, který jsme šmelcovali tak jak si přál náš pán až nám bylo divné že i prach z čertova kamene pohlcuje taktéže červený kohout až že ze všeho zbyl jen popel.Vše jest to mámení ďábelské děl farář rychtářovi, též šenkýř mne zpravil že v seknici má spoustu podivných baněk a křivulí v kterých pak nad plamenem různobarevné a čertovinou směsy vaří já říkám mámení ďábelské horlil farář mavajíc kropenkou se svěcenou vodou kolem sebe.Vpříštích dnech se roznesla městem i okolím šeptanda o zázračnem hořícím kameni a každý, se chtěl na vlastní oči přesvědčit a spatřiti tento jev a pod záminkou oprav neb zhotovení motyk či seker nahlíželi mistru kovářskému pod měchy do výhně zdaliž je to opravdové že ohnivý kohout stravuje černý kámen.Pane tebe nám sem přivedlo samo nebe, pochvalovalasi kovářka kladoucí na talíř magistru Kellymu kachní prsíčka kterýž to přijal pozvání na nedělní oběd.Od té doby cos knám zavítal naše živnost jen skvétá, máme dostatek masa také grošíků nám do truhlice přibývá i sem tam i stříbrňák.Máme zde i žádostivosti,odnést si i štoudev černého zlata, tak jsme si ten černý ďáblův kámen pojmenovali pokud v tom milosti nenalézáš žádnou špatnost.Promluvil kovář obírajíc kachní stehýnko.pravdu díš kováři,neboť jsi mi vnuknul vábivou myšlenku pochválil kováře magistr Kelly, dáš u mistra bednáře zhotoviti objemnou díži a budeme odměřovati černý kámen který se kutati bude v mých jámách dejme tomu, potřech grošíkách za díži.A teď by nám Dorotka mohla skočit do šenkovny pro holbici dobrého malvazu, utřel si kovář mastné vousi a sáhl na polici pro cínovou konvici, podávajíce ji dceři, se stříbrnou mincí.Ale ať tě neošidí pamatuj si palec od hrdla konvice.Okatá plavovlasá dívčina ve věku na vdávání, popadla konvici se stříbrnou mincí, z otcových rukou, se zalíbením pohladila očima jejich nedělního urostlého hosta kterého příroda obdařila lahodným zjevem otočila se na podpadku se slovy, hned jsem zpátky tatínku a vyběhla z kovárny splnit otcovo přání.A nezdržuj se na rynku na přástkách!Ještě na ní volala z okna kovárny kovářka.Pohleďte na tu holotu upozorňoval jakýs konšel ostatní konšelé kteří seděli u privilegovanáho stolu, vyhraněného pouze pro konšelstvo, když vešla do šenku kovářovic dcerka Dorotka s konvicí v ruce.Roztahují se tady jako by jim to tady patřilo a aniž by si uvědomovali k jaké sortě patří přidal se druhý.Od té doby co je magistr Kelly obdařuje svou přízní, narostl jim nějak moc kohoutek a by lo by potřeba ukázati jim do jaké sorty patří.Také ctihodné měštky jsou velice roztrpčeny, vydouce magistra Kellyho jak se s tou chátrou v neděli po mši korzuje po rynku nedodržujíc mravů žádoucích jaké by se to při jeho postavení vyžadovalo.Mějte strpení páni konšelé, uklidňoval roztrpčené konšelé rychtář, jak vidíte je zde s námi velebný pán a máme pro vás správu kterou jistě přijmete s potěšením.Vážení farníci ujal se slova farář, sešli jsme se zde abychom utržili přítrž nemístnému chování jistého pocestného.Dále bych vás chtěl upozornit na staré pořekadlo že železo se musí kout dokud je žhavé a že nastala chvíle, zbavit se nežádoucího vliva na naše počestné město Most nežli začne kramařit s černým kamenem a podporovat chátru k neposlušenství a proto navrhuji magistra Kellyho uvrhnout do věže na našem hradě Hněvín který je léta neosídlen a který využívá místní kat k uvěznění provinilců nežli jsou odsouzeni před vykonáním exekuce.Podati zprávu k císařskému dvoru a vyčkávati příkazů od císařského dvora jak naložiti s magistrem Kellym.S tímto rozhodnutím všichni radní souhlasili s dodatečným návrhem vzít magistra Kellyho do vazby s ranním kuropěním, do vazby městskými biřiči.Otevřít dveře!Ozývalo se za ranního kuropěn a mocných ran do dveří hostinské jizby v místním mázhauzu, otevřít jménem radhazu, ozývalo se za neustálích ran do dveří.Co se děje? otevřely se dveře mezi nimiž se objevila rozespalá tvář, magistra Kellyho co se děje?Opakoval otázku vidouc před se bou rychtáře v doprovodu dvou biřiců.Magistře Kelly, béřeme tě do vazby a budeš uvržen do věže až do doby než li přijde na tebe ortel od jeho císařské milosti četl mu rychtář rozvinutý glejt, tobě kterému poskyto město Most důvěru a pohostinost vrháš stín a hanbu na naše město.Paktuješ se s černou magií, za pomocí alchymie a jiných ďábelských pomůcek jimiž ovádáš černý kámen ke žhavosti a proto jsem požádal opatství o vyháněče ďábla což mne bylo přislíbeno v nejbližší době.Přátelé sousedé vážení konšelé sděloval farář radním na radhauzu.Mám pro vás zaručenou zprávu od císařského dvora na magistra Kellyho který stoupnul v nelibost u císařského dvora a jeho císařské milosti.Svými alchymistickými kousky a uměním požíval přízeň samotné císařské milosti avšak po čase počal jeho císařskou milost nudit a aby obnovil přízeň císařské milosti přislíbyl proměnu černého kamene ve zlato a elixír mládí.A však když jeho alchymistické umění nepřinášelo kýžené vysledky ukončila jeho milost svou přízeň k magistru Kellymu lhůtou k získání elixíru mládí a proměny kamene ve zlato jinak ho předá katu.Této příležitosti se chopil vrchní komoří chtěje si naklonit přízeň jeho císařské milosti a zbavit se nežádoucí přízně císařského majestátu vůči magistru Kellymu,potají vyvedl magistra v noci z hradu a s falešným glejtem císařským mu pomohl prchnout.A zdaliž je tvá zpráva věrohodná?A zakládá se na pravdě položil otázku rychtáři jeden z radních.Poté byl předveden Magistr Kelly Tvé provinění pro které budeš uvrhnut do žaláře, spočívá v pohrdání císařským majestátem, opuštění alchymistické zkoumání v císařských prostorách k tomužto určených samotnou císařskou milostí.Dále budeš obžalován z kacířství, čachry s černou magií a pletky s ďábelským podsvětím.Teď ti nasadí měští biřici železa v nichž tě povedou přes městsky rynek ku tvé hanbě až na Hněvín, tam budeš předán katu který tě uvrhne do žaláře ve věži, a tam vyčkáš rozhodnutí jak s tebou bude naloženo.Posaďte se páni konšelé den poté co byl magistr Kelly uvžen do žaláře, nalejte si vinného truňku pobídl rychtář konšelstvo když pacholek donesl konvici vína a postavil ji doprostřed stolu.Páni konšelé zbývá nám dořešit provinění magistra Kellyho vůči císařskému majestátu a jeho pletky s černou magií.Navrhuji proto poslat císařské milosti glejt v němž sdělíme jeho císařské milostí důvody které nás vedly k uvrhnutí magistra do želez a kdesi jej císařští biřici mohou převzíti aby jej dopravili před císařskou spravedlnost.Vážení konšelé již dříve jsem slýchával od pocestných o černém kameni který je využíván v cizácku k hoření a vydávání tepla rozhovořil se rychtář, tento kámen prý nazývají uhlí a je využíván místo dřevěných polen k otopu a k všelijakému užití.Teď se zbavíme magistra Kellyho který nám ukázal jak s tímto kamenem počínat a my s ním můžeme kramařiti sami a bohatnout.Copak je to za hřmot otočil se rychtář ke dveřím a otevřel je do zšeřelé chodby odkud se ozývaly zvuky zápasu.Co se to tady děje otázal se na městského biřice, který bránil vstopit do jednání místnímu katu.Nemohu jej zastavit bránil se biřic městskému katu že prý s tebou musí nutně mluvit.O čem jest tvá zpráva mistře ostého meče tázal se rychtář.To mohu sdělit pouze tvému sluchu milosti odpověděl místní kat.Odejdi přikázal rychtář biřici a ty pověz co máš pro můj sluch.Musím ti sdělit neblahou správu pane s obavou sděloval kat tuto neblahou novinu rychtáři, ráno jako každý den za úsvitu jsem obcházel vězně a našel jsem mříže u žaláře kam byl včera uvrhnut nový vězeň vylomené a jehož jsem našel pod věží ležet se zlámaným vazem.Nejspíše se pokusil prchnouti zřítil se z věže a zlomil si vaz.Rychtář se zamyslel poslyš mistře ostrého meče, sáhl do měšce vytáhl zlatou minci a podal ji katu se slovy zakopeš to tělo hluboko v lese a rozšíříš zprávu že vězeň uprchl budeš zticha a nebudeš potrestán za jeho pokus o únik.Ano milos ti odpověděl kat rozradostněn že nebude potrestán a ještě byl odměněn. Poté se rychtář se vrátil mezi konšelstvo se zprávou že vězeň uprchl co ž uvítali všichni konšelé což všichni uvítali s radostí neboť jim to otevřelo cestu ke kramaření s černým kamenem bez obav že se o tomto bohatství dozví u císařského dvora.A však o tom že uhlí lze proměnit ve zlato již věděl magistr Kelly a toto sdělení jež měl pro císařskou milost si odnesl do hrobu. 


hodnotit:
hodnotit
12345

 


Komentáře

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Profil autora

Jiří Vodička

O mně

Jsem důchodce píši z dlouhé chvíle mé životní prožitky které mne provázely životní poutí a které mne inspirují ve vzpomínkách.

 

Všechna moje díla


Mediální partneři projektu:

 

 

  • AGENTURA MÁM TALENT SPOLUPRACUJE S TĚMITO NAKLADATELSTVÍMI: Albatros Media, Alpress, Amenius, Arkus, Baronet, Beta - Dobrovský, Brána, Carpe Diem, Dobrovský, Dokořán, Egmont, Epika, Epocha, Euromedia Group, EvitaPress (SK), Grada Publishing a.s., Hejkal, Host, JaS, Jota, Ikar (SK), Koruna (SK), agentura Krigl, Lekmoty, Mladá Fronta, Moba, Monument, Nakl. 65. pole, Nava, Paseka, Portál, Šulc - Švarc, Vašut, Viking, Vyšehrad


                    
  •  
  •  
  •